زنده با خاطرات دیروز – شماره (۱۴)

photo_2017-11-13_09-14-17

چاپ

سایت بنارسیتی همانند سال های پیش به منظور زنده کردن یاد و خاطرات  ورزش گذشته و به دنبال آن تقویت و حمایت وضعیت فعلی فوتبال شهر ، همچنین ایجاد انگیزه مضاعف در جوانان و نوجوانان با استفاده از مجموعه ای تصاویر قدیمی مربوط به کلیه تیم های فوتبال در چند دهه گذشته، با رجوع به آرشیو و همچنین عکس های ارسالی بعضی از پیشکسوتان عزیز در هر نوبت عکسی مربوط گذشته با معرفی کامل بازیکنان را منتشر خواهد کرد.

تیم فرهنگی ورزشی مدرسه فوتبال بنارویه:

🔺 ایستاده از راست:
یعقوب سهرابی، احسان عباسی،
جواد آهنی، فتح الله حسین پور، مرتضی ابراهیمی،
محمد سیه نور،مصیب محبی، سید اسماعیل نژاد حسینی
🔻 نشسته از راست:
پیمان کشمیری ،ابوالحسن عسکری،
مرحوم محمد هاشمی، احمد ایزدی،
مسلم رحیمی،مرحوم داوود کرمی

photo_2017-11-13_09-14-17