شستشوی کامل و نظافت خیابان ها سطح شهر توسط شهرداری

photo_2017-11-13_17-30-48

چاپ

شستشوی کامل و نظافت خیابان ها سطح شهر جهت رفع موقت گرد و خاک شدیدی که نفس کشیدن را دشوار و زندگی را سخت کرده و صدای همه را در نقاط مختلف شهر در آورده…

ضمن تشکر از شهرداری بابت شستشوی کامل خیابان ها ولی امیدواریم که راه حلی اساسی برای رفع کامل این مشکل در نظر گرفته شود.

پایان/