بازدید بیش از ۶۰ تراکتور برای تمدید دفترچه توسط شرکت تعاونی تولید گلستان بناوریه

photo_2017-11-13_18-17-24

چاپ

با هماهنگی که از قبل توسط تعاونی تولید بنارویه بین تراکتورداران بنارویه و نماینده تراکتورداران فارس در شهرستان لارستان انجام گرفت امروز صبح تا پایان وقت اداری بیش از ۶۰ تراکتور مورد بازدید قرار گرفت.

طبق قانون و برای جلوگیری از بعضی تخلفات در صورتی که ۲ سال از تاریخ صدور دفترچه بگذرد باید مجدد بازدید شده و تمدید گردد.

 

پایان/