فیلم/ مسئولین به خیابان های شرفویه رسیدگی کنید

Untitled

چاپ

درخواست مردم شرفویه از مسئولین جهت رسیدگی به وضعیت بد و نامعلوم خیابان های این روستا

لینک دانلود (۳ MB)

ارسالی مصطفی محمدی