• ناهار وحدت مدرسه فوتبال بنارویه    :   امروز با حضور آقای شمس مدیر ورزش و جوانان، آقای فزونی رئیس هیئت فوتبال و جمعی از اولیای بازیکنان، مسابقات چهار جانبه بین نونهالان و نوجوانان همراه با برنامه نمادین ...
 • آخرین اخبار از موج بارشی آخر هفته    :   ?سردرگمی مدل ها و تغییرات عجیب و غیر قابل باور ?نکته مبهم شرایط فعلی: سرمای شدید جنوب!! ?مساعد بودن شرایط باد قوس از ساعات آینده ? هوای بارانی در انتظار بنارویه/ در انتظار ...
 • وضعیت غیرفنی، غیراصولی و خارج از چارچوب و بحرانی ساختمان کتابخانه شهر بنارویه    :   ‼️تیرچه های ناامن و فاقد تاییدیه فنی نصب شده در سقف کتابخانه شهر ?امروز شهردار مهندس صداقت با خانم جوکاری نائب رئیس شورای شهر از ساختمان در حال تخریب و غیر ...
 • تعمیر و تجهیز دستگاه سنگ شکن بنارویه    :   در جهت تسهیل در خرید مصالح استاندارد و قدرت خرید بیشتر جهت ساخت و ساز شهروندان، شهردار مهندس صداقت اقدام به تعمیر و تجهیز سنگ شکن نموده است. همشهریانی که قصد ...
 • بازدید شهردار و شورا از پارک قدیمی جنب میدان امام علی (ع)    :   بازدید شهردار مهندس صداقت و مجید کارگر عضو شورا به همراه مسئول فنی شهرداری از پارک قدیمی میدان امام علی (ع) این پارک قدیمی که خاطرات خیلی از جوانان دهه شصت ...
 • بازدید شهردار مهندس صداقت و مسؤل واحد فنی شهرداری از وضعیت بحرانی چند کوچه    :   در این بازدید مهندس صداقت دستور لایه برداری گل های باقی مانده از کار، اندود کاری و بیس و مخلوط ریزی بعد آن را در اسرع وقت دادند.      ...
 • باورها و آداب و رسوم مردم بنارویه در گذشته (۴)

  باید توجه داشت بعضی از باورها و آداب و رسوم به تحریر در آمده در این کتاب مربوط به قرون گذشته بوده و هرچند موهوماتی بیش نیستند لیکن به لحاظ ماندگاری و تفنن خاطر و نیز اطلاع و آشنایی خوانندگان گرامی با عقاید و باورهای عوام درآن روزگاران به بررسی آنها می پردازیم که بعضا بر اثر تجارب افراد و نقل سینه به سینه تا به امروز باقی مانده است .

   

  دعای دهان بند:

  دهقانان درموقع برداشت محصول زراعت و گله داران آنگاه که دامهای خودرا به ییلاق می بردند . ناچار بودند که در صحرا چادر زده وسکنی گزینند که خالی از خطر نمی بود بنابرین به لحاظ مصون ماندن از شرّجانوران موذی ودرنده اعم از خزندگان وحشرات سمی ودرندگان دعای «دهان بند»را به چاقویی تا شونده وآن را می بستند ویا به نخ وریسمانی خوانده وآنرا گره می زدند وبه اطراف خویش فوت می کردند.

   و دعا چنین بود :

  الله و روح رحمن

  به سی جزءقرآن

  بستم که بسته باشد

  هفتاد سال خسته باشد

  چون میخ کوفته باشد

  چون سنگ افتاده باشد

  قفل علی در دهنُش

  مُهرعلی «ع» کمرُش

  ای حضرت سلیمون «ع»

  تا نگزد ، مسلمون

  دیگ جوش :

  بهنگام وقوع زلزله وخشکسالی، عدم بارش و نزولات آسمانی وبه منظور رفع غم واندوه عمومی مراسم دیگ جوش به جا می آوردند بدین ترتیب که مقداری وجه  ویا گندم جمع آوری نموده و درنزدیکی بقعۀ متبرکه وامامزاده ای آتشی برپا کرده ودیگ حلیمی را بارمی گذاشتند وپس ازآماده شدن حلیم دربین اهالی توزیع می نمودند .

  رزق و روزی :

  خوردن ریزه نان های ته سفره موجب ازدیاد رزق و روزی است وزیرپاشدن وریخت وپاش آنها روزی را کم می کند وصاحب سفره را ازبرکت ومحروم می نماید.

  رسیدن نامه و خبرخوش :

  به پروازدرآمدن پروانه ونیز نغمه سرایی بلبل درحیاط منزل وهمچنین صدای زنگ درگوش نوید دهندۀ خبرهای خوشحال کننده برای ساکنین خانه می باشد .

  رَگ زَته :

  به عمل رگ زنی گفته می شود که توسط دلاک انجام می گرفت افرادی را که دچارسکتۀ مغزی می شدند و منجربه فلج شدن قسمتی ازبدن آنها می گردید عمل رگ زنی رابرروی پیشانی آنها انجام می دادند .بدین صورت که ابتدا با ریسمانی دورگردن بیمار را محکم می بستند تا شاهرگ پیشانی آنها متورم وآشکار گردد سپس بوسیلۀ {نشیتر} حرارت دیده خیلی آرام به شاهرگ  پیشانی خراشی وارد می ساختند وریسمان راباز کرده وظرفی را درزیر محل خونگیری قرار می دادند پس از انجام مرحلۀ خونگیری محل زخم را عسل مالیده ومحکم می بستند تا بهبودی حاصل شود. در گذشته انجام عملیات جراحی اعضاء مانند انگشتان دست وپا وقطع نمودن آنها به علت بیماری دیابت نیز توسط دلاک انجام می گرفت ومحل عضو قطع شده را داغ می کردند تاازپیشروی جراحات جلو گیری شود .

  رهایی از شر مهمان سمج :

  برای خلاصی از شرمهمان ناخوانده ومزاحم اقدام به ریختن نمک در کفش او می کردند وهمچنین جارویی را بطور عمودی قرار می دادند .

  زیر بِنَه :

  شیرینی ونقل وبادامی که به مناسبت وضع حمل زائوازظرف اقوام وسرپرست وی به درب منازل دوستان وآشنایان برده می شود .

  سادات و سفر :

  در مسیر سفروبهنگام خروج ازمحل چنانچه با سادات مواجه می شدند از نیّت وقصد خویش وی رامطلع می نمودند واز اونقل یا چیزی رامطالبه می نمودند سپس براه خود ادامه می دادند .

  سادات و گاله :

  مسیر سراشیبی گاوچاه را «گاله» می گویند ودر فصول خشکسالی وعدم بارش ونزولات آسمانی یک نفر سید را بصورت نمادین بدرون گاله می فرسادند  وبوسیلۀ او چندین مرثیه از چاه، آب    می کشیدند. جوانان محل آن سید را یاری می دادند وسید نیز مدام می گفت یا جدم زهرا(س) واین استغاثه را تکرار می نمود. پس از انجام چنین مراسمی دراندک زمانی باران می بارید .

  سِرِاُجاق چِدَه :

  بردن بیماران به منازل سادات را سراجاق رفتن میگویند واز ایشان تحفه ای مانند نقل ونبات یا قند گرفته وبه بیمار می خورانند بعضی ازسادات درمداوای بیماران با داروهای گیاهی متبحربوده وبیماران رامعالجه می نمودند ودرمورد بیماران روانی نیز دعا می نویسند تا بهبودی حاصل شود .

  سَرتَراشُون :

  به اولین اصلاح سر کودک گفته می شود آنگاه که والدین نذرکرده باشند موهای بلند کودک خویش را درجوارامامزاده ای بتراشند وهموزن موهای تراشیده شده پول درضریح امامزاده وبعضاً در حرم  شاه چراغ در شیرازبریزند،به اصلاح کردن وآرایش سرداماد نیز سر تراشون گفته می شود .

  سفر کردن :

  چنانچه یک لنگۀ کفش برروی لنگۀ دیگر کفش قرارگیرد و به اصطلاح سوارشود حاکی ازاینست  که سفری در پیش آید .

  سنتی :

  به مراسم ختنه سوران گفته میشود. وقتی که پسر بچگان به سنین  ۵ یا ۶ سالگی می رسیدند اقوام وبستگان را دعوت نموده وجشنی برپامی کردند وشادی کنان دف می زدند. دلاک دستهای پسر بچه را با حنا رنگین می کرد واز حضار ومدعوین با نقل و وشیرینی پذیرایی می شد . صبح روز بعد دلاک کودک را ختنه می کرد واطرافیان با شادی وهلهله نقل بر سروروی کودک می رختند وصلوات می فرستادند وکل می کشیدند به دلاک نیز انعام «دُوزَرِو» می دادند که معمولاً شیرینی یا کله قند می بود . دلاک هم تا سه روزکودک را زیرنظر داشته ومداوا می نمود و سفارش اکید می کرد تا آب یا شیرینی به مقدارکم به کودک بدهند تا ازعفونت احتمالی ممانعت شود ودراین مدت کودک لنگی قرمز رنگ بدور کمرداشت ودر روز چهارم مجدداًاطرافیان را دعوت نموده وبا ذکر صلوات رخت ولباس نو به تن کودک می کردند «رخت سنتی»  وهلهله وشادی کنان کل می کشیدند .

  شکسته بست :

  به افرادی گفته می شود که اعضاء بدن را درصورت دررفتگی  جا می انداختند وعضو شکسته شده را بوسلۀ چوب و تخته می بستند تا پیوند خورده و بهبود یابد. وامروزه به اینگونه افراد «اورتوپد» میگویند .

  شلغم خوردن :

  خوردن شلغم در فصل زمستان سفارش اکید شده است وباور دارند که چنانچه شخصی قادر به خوردن آن نباشد درمحل کشت شلغم غلتیده تا از خا صیت آن بهره مند گردد.

  شیشه نده :

  نوعی حجامت کردن درزیر چانۀ صورت را گویند که پس از تیغ زدن با وسیله ای از جنس شیشه خونگیری انجام می گردید .

  صدا کردن همسران یکدیگر را :

  یکی از رسومات درگذشته این بود که زن وشوهرها یکدیگررابا نام پسر ارشدشان صدا می کردند وهیچگاه نام یکدیگررا صدا نمی زدند .

  عطسه کردن :

  به هنگام خروج ازمنزل به قصد مسافرت یا انجام کاری چنانچه صدای عطسه کردن کسی بگوش می رسید لختی درنگ وتأمل می نمودند وسپس با ذکر صلوات ازمنزل خارج می شدند .

  برگرفته از کتاب «آوای تی ته» نوشته آقای بهمن طاهری – تایپ شده توسط گروه فرهنگی بنارسیتی

  در نوبت های بعدی شمار زیادی از باورها و اعتقادات قدیمی و جالبی که در گذشته در بین مردم شهر بنارویه رایج بوده است را انتشار می دهیم.

  2014-04-11-134

  مطالب مرتبط :

  بازدید شهردار و شورا از پارک قدیمی جنب میدان امام علی (ع)

  بازدید شهردار مهندس صداقت و مجید کارگر عضو شورا به همراه مسئول فنی شهرداری از پارک قدیمی میدان امام علی (ع) این پارک قدیمی که خاطرات خیلی از جوانان دهه شصت شهر بنارویه در آن گذشته است، جهت ساخت و تجهیز در اولویت دستور کار شهردار قرار گرفته است. لازم و ضروری است که شهردار محترم با توجه به اینکه مطالبه حداکثری مردم شهر احداث و تجهیز یک پارک می باشد، جهت ... مطلب کامل

  بازدید شهردار مهندس صداقت و مسؤل واحد فنی شهرداری از وضعیت بحرانی چند کوچه

  در این بازدید مهندس صداقت دستور لایه برداری گل های باقی مانده از کار، اندود کاری و بیس و مخلوط ریزی بعد آن را در اسرع وقت دادند.       مطلب کامل

  انبوهی از آشغال در مسیر ورودی شهر در حاشیه جاده بختیارویه

  از شهروندان محترم تقاضا می شود رعایت نظافت و زیبایی شهر را داشته باشند. شهر متعلق به همه ماست با ریختن زباله در اطراف شهر به حقوق سایر شهروندان ضربه نزنیم... زیرا ریختن زباله در بیرون شهر و کنار جاده هم چهره زیبای طبیعت را خراب و زشت می نماید و هم کار کارگران جمع آوری زباله را دو چندان می کند. همشهریانی که زباله های زیاد و خارج از نوبت ماشین ... مطلب کامل

  در قاب خاطره ها

  دانش آموزان مدرسه راهنمایی - کلاس سوم: ? سید حسین رحیمی ? ابراهیم نوروزی ? علی اصغر غلامی ? چراغعلی دلیلی   مطلب کامل

  پایان سال آخرین مهلت تعویض کارت ملی

  انصاری مدیر کل ثبت احوال استان فارس اعلام کرد هم استانی ها تا آخر اسفندماه فرصت دارند که کارت ملی قدیم خود را به کارت ملی هوشمند تبدیل نمایند. همچنین ایشان اضافه کرد لازم است مردم زودتر به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند و به روزهای پایان سال موکول نکنند. قابل ذکر است که در شهر بنارویه دفتر پست بانک خانم ایزدی روبروی مدرسه نرجس خاتون آمادگی خدمات تعویض کارت ملی ... مطلب کامل

  جلسه خداحافظی و تشکر از خدمات ۳۰ ساله حاج شیرزاد باقری

  حاج شیرزاد باقری مسؤل حراست شهرداری بنارویه پس از ۳۰ سال خدمت بازنشسته شد. به پاس خدمات ۳۰ ساله این بزرگوار جلسه ای جهت تشکر و خداحافظی در دفتر شهردار مهندس صداقت با حضور سایر همکاران برگزار گردید. در این جلسه مهندس صداقت از طرف همه نیروهای شهرداری از آقای باقری تشکر نموده و هدایایی به رسم یادبود به ایشان تقدیم نمودند و آرزوی موفقیت و سلامتی در تمامی مراحل زندگی برایشان ... مطلب کامل

  کلیپ / نمایش طنز «مشاعره» گروه نمایش منتظران ظهور بنارویه

  با اجرای بهمن سهرابی و هیبت الله کریمی نژاد لینک دانلود (18 MB) نیمه شعبان 1396   مطلب کامل

  تغییرات جوی، کاهش دما و بارش در روزهای آینده

  ? خوشحالی و امیدواری برای کشاورزان بنارویه ? طبق تحلیل آخرین مدل های معتبر هواشناسی، از اواخر روز پنجشنبه همین هفته در منطقه بنارویه آرام آرام شاهد بارش باران خواهیم بود. ?گفتنی است اوج بارش ها منطقه بنارویه در روز جمعه ۲۴ آذر با حداقل پیش بینی ۳۰ میلمیمتر باران می باشد. ? این سامانه بارشی روز شنبه به صورت رگبار، رعد و برق و وزش باد ادامه داشته و احتمال ادامه این ... مطلب کامل

  فیلم/ مسئولین به خیابان های شرفویه رسیدگی کنید

  درخواست مردم شرفویه از مسئولین جهت رسیدگی به وضعیت بد و نامعلوم خیابان های این روستا لینک دانلود (3 MB) ارسالی مصطفی محمدی مطلب کامل

  نکاتی مهم که هنگام خرید تخم مرغ باید به آنها توجه کرد

  ✴️ مشخصات و لیبلی که بر روی کارتن های تخم مرغ زده می شود شامل: ⁣ ? نام و نوع محصول ? پروانه بهره برداری بهداشتی از اداره کل دامپزشکی استان ⁣? تاریخ تولید (به روز) ⁣? تاریخ انقضاء: یک ماه پس از تولید ⁣? شرایط نگهداری: 4-0 درجه سانتی گراد (داخل یخچال) ⁣? درجه بندی تخم مرغ ⁣? آدرس دقیق دفتر و مرکز تولید ⁣? تلفن دفتر شرکت تولید کننده ✅ تذکرات و توصیه های بهداشتی: (در طرف دیگر ... مطلب کامل

  ۲ نظر برای  باورها و آداب و رسوم مردم بنارویه در گذشته (۴)

  • 1
   امید نوشته شده در ۲۷ فروردین, ۱۳۹۳, ساعت ۲۰:۵۶

   اقای طاهری با وجود اینکه از بنارویه دور هستن ولی برای فرهنگ ما خیلی زحمت میکشن جا داره تو یه برنامه، مسئولین از ایشان تقدیر و تشکر کنن

  • 2
   حميد نوشته شده در ۲۸ فروردین, ۱۳۹۳, ساعت ۱۲:۲۱

   امیدجان مسولین که خوابن بچه های و حوانان فرهنگی باید یه کاری انجام بدن. البته بنظرمن خود همین کار، انتشار شعرهاشون خودش یه نوع تقدیر و حمایت از شعرای شهرمون از جمله آقای طاهری و رضایی وآن شاعر عزیزی که الان اصفهان زندگی میکنند

  نوشتن دیدگاه

  شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

 • کاری ازکانون امام علی النقی علیه السلام بنارویه